De minimis -tuki

De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013* tarkoitettua tukea. De minimis -tuki on julkista tukea, joka on myönnetty valtion, kunnan tai kuntayhtymän varoista riippumatta tuen muodosta esimerkiksi suorana avustuksena, alihinnoiteltuna palveluna, lainana, takauksena tai korkotukena. Julkinen tuki voi olla osittain tai kokonaan peräisin EU:n varoista. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EY) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.

(Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013.)

 

Tuen kertyminen

Kaikki Skaala-koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutukset kerryttävät yrityksen deMinimis-tukea seuraavasti:

181 € / osallistuja / 4h koulutuskerta

362 € / osallistuja / 8h koulutuskerta

Osallistuvien yritysten deMinimis-kertymä ei saa ylittää yli 200 000€ viimeiseltä kolmelta vuodelta.